سایتشرطبندیچیست؟

درپاسخبهاینسوالبایدعنوانکردکهسایتهاییکهمیتوانیدرویهرچیزیشرطبندیکنیدبهعنوانسایتشرطبندیشناختهمیشوند. بهطورکلیاینطبیعتدرطولزماندستخوشتغییراتزیادیشدهاست. درابتداسایتهابهشکلدیگریدردنیاشناختهمیشدند. دربینفضاوبسایتهاییوجودداشتکهبهصورتوبلاگبودند. دراینوبلاگهاافرادمختلفنظراتخودرادرموردموضوعاتمهمبهعنوانشرطباسایروبلاگنویسانبیانمیکردند.

طولینکشیدکهبرخیبهفکردرآمدزاییازاینراهافتادند. برنامهنویسانبرجستهگردهمآمدندتاسایتیراایجادکنندکهدرآنمردمبهاینبرنامهنویسانبرایشرطبندیپولپرداختکنند. پسازچندماهاینطرحباشکستفاجعهباریمواجهشد.

مردمعلاقهایبهپرداختپولبرایشرطبندینداشتند. آنهابهسایتینیازداشتندکهبتوانندباشرطبندیسودببرند. بنابرایننسلدومسایتهایشرطبندیبرنامهریزیشدند. اولینسایتشرطبندیجهانیکسایتپیشبینیفوتبالبود.

افرادحاضردراینسایترویتیمهایمختلففوتبالبایکدیگرشرطبندیمیکردند. بهاینترتیب،برایبستنشرط،شخصدیگریبایدبههمانمیزانیکهشمارویتیممقابلخودشرطبندیکردهاید،شرطبندیکردهباشد.

اینطرحنیزشکستخوردزیراشمابایدهمیشهمنتظرکسیباشیدکهحاضرباشدعلیهشماشرطبندیکند. ازاینرونسلسومسایتهایشرطبندیارائهشد. درایننسلتصمیمگرفتهشدکهسمتحسابکاربریسایتباشد. بهاینترتیبکمترینزمانازکاربرگرفتهمیشد. همچنیندرپیشبینیگزینههایبیشتریبهآنهاارائهشد.

سایتشرطبندیانفجار

ازآنجاییکهبازیانفجاریکیازقسمتهایاصلیسایتهاومراکزشرطبندیاست،دراینقسمتازمقالهاطلاعاتدقیقوکافیدرمورداینبازیکهدرسایتهایمعتبرارائهشدهاسترادراختیارشماقرارمیدهیم. دقتداشتهباشیدکهبرایانتخابسایتشرطبندیانفجاربایدبهنکاتبسیارمهمیتوجهکنید. بنابراینمیتوانگفتیکیازنکاتاصلیوجودضرایببالادراینمرجعاستتابتوانیدباکمترینمیزانشارژسودخوبیبهدستآورید.

سایتشرطبندیفوتبال

همانطورکهمیدانیددربینورزشهایارائهشدهدردنیا،فوتبالیکیازپرطرفدارترینورزشهاییاستکهعلاقهمندانبهآننیزعلاقهزیادیبهتماشایبازیهاومسابقاتاینروزدارندوبادنبالکردنهیجانبازیهاوکسبدرآمدبازیهاومسابقاتموردعلاقهخودرا،پیشبینیهارادربازیهاثبتمیکنند. باتوجهبهتوضیحاتیکهبهشمادادیمدراینقسمتدررابطهبامراجعیکهایندسترسیرابرایشمافراهمکردهاندتوضیحمیدهیمتادرصورتتمایلبتوانیدبهترینشرطهاراداشتهباشید.

مراقبباشیدمهمتریناصلبرایثبتپیشبینیدربازیهاومسابقاتفوتبال،شناختتیمهاوبازیکناناست. بنابراینباانتخابسایتهایمعتبرمیتوانیداززماندقیقبازیهاومسابقاتآگاهشویدوبدونازدستدادنشانسثبتپیشبینی،پیشبینیهاوفعالیتهایخودراباآگاهیکاملثبتکنید. کدامیکازبازیهاومسابقاتموردعلاقهخودرابازیکنید. توجهداشتهباشیدکهضریببالادراینفعالیتهایکیازمهمترینمواردیاستکهباعثمیشودباثبتپیشبینیهایصحیحکسبدرآمدمیلیونیراتجربهکنید.

سایتشرطبندیبسکتبال

اگربهدنبالسایتیبرایثبتپیشبینیهایورزشیهستید،میتوانیمسایتشرطبندیرباترابهشمامعرفیکنیم. دقتداشتهباشیدکهاینمرجعیکیازمعتبرترینمراجعبرایثبتپیشبینیهایشماستوبهراحتیمیتوانیدازاینمرجعاستفادهکنید.

ثبتپیشبینیبازیهاومسابقاتبسکتبال. زیراورزشبسکتبالامروزهطرفدارانبسیارزیادیداردوبههمیندلیلدرتمامیسایتهایشرطبندیمعتبرعرضهمیشود.

نکتهبسیارمهمیکهبرایفعالیتهایخوددراینمرجعبایدبهآنتوجهکنید،داشتنشناختکافیازتیمهاییاستکهدربازیهاومسابقاتاینورزشحضوردارند. زیراداشتنایندانشبهشماامکانمیدهدتاتحلیلهایدقیقانجامدهیدودرنتیجهباثبتیکپیشبینی 100% دقیق،میتوانیدازطریقاینمرجعباکمترینمیزانشارژحسابکاربری،سودمیلیونییاحتیبیشترداشتهباشید. بهشماامکانمیدهدشرطبندیراثبتکنید

سایتشرطبندیپوکر

بازیپوکریکیازمحبوبترینبازیهایسایتهایمعتبراستکهسبکهاودسترسیهایمتفاوتیدارد. ازاینرودراینمقالهقصدداریماطلاعاتیدرموردسایتشرطبندیپوکردراختیارشماقراردهیم. بنابراینتوجهداشتهباشیدکهمیتوانیدفعالیتخودرادربازیپوکردرسایتشرطبندیدنیایجهانبختثبتکنید. زیراسایتهاتبتیکیازمعتبرترینمنابعبرایفعالیتهایشماستکهباتوجهبهضرایبخودامکانبرداشتمیلیونیرابهشمامیدهد.

 

پسمراقبباشیدکهاگرازطرفدارانبازیپوکرهستید،شرطهایخودراازطریقاینمرجعانجامدهیدتابتوانیددرهریکازسبکهایاینبازیشرکتکنیدوازطریقپاداشهاییکهباوجودشانسبالاییدروجوددارد،میلیونهارابرداشتکنید. یاحتیسودبیشتریکسبکنیدوازاینبرداشتهابسیارلذتببرید. تاریخچهسایتهایشرطبندی

همانطورکهگفتهشد،سایتهاییکهامروزهدردسترسهستند،نسلسومسایتهایشرطبندیهستند. بسیاریازافرادحتیاطلاعاتیدرموردنسلاولودوماینسایتهاندارند،بنابراینتصورمیشودکهسایتهاییکهامروزهمشاهدهمیکنند،سایتهایاصلیهستند. اینباورباتوجهبهمطالببیانشدهاشتباهاست. البتههیچاشارهایبهدونسلاولنشدهاست،بنابراینبهطورقطعمیتوانگفتکهاینسایتهاموردبحثقرارنخواهندگرفت.

سرانجامنسلسومسایتهایشرطبندیبرایاولینباردهسالپیشظاهرشد. درابتدااینسایتهافقطتواناییپیشبینیفوتبالوشرطبندیرویآنراداشتند. باگذشتیکسالودیدناستقبالبینظیرمردم،اینسایتهابهتدریجتغییرکردند.

توسعهسایتهایبت

همانطورکهگفتهشددرنسلسومفقطگزینههایشرطبندیفوتبالارائهمیشد. بادیدنمحبوبیتاینسایتها،برنامهنویسانگزینههایدیگریرادرسایتهایشرطبندیاضافهکردند. اینگزینهشاملبسکتبالووالیبالبود. ورزشهایدیگرینیزبهاینسایتاضافهشد. بنابراینسایتهاییکهازآنهابهعنوانسایتبتیادمیشودتشکیلمیشود.

سایتهایخفاشباوجودسوددهیبسیار،یکضعفبسیاربزرگدارندوآنعدماستفادهکاربرانازصفحهسایتبود. درادامهمقالهدراینبارهبیشترتوضیحداد.

بهدلیلاینضعف،برنامهنویسانتصمیمبهحلاینمشکلمیگیرند.